အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့ Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)

News

>
အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)အွန်လိုင်းပေါ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ကိုတ်ိုင်းကျော်နဲ့ကိုပိုးလေးရဲ့
Min Aung Hlaing ကိုမသိဘူး မအလ ကိုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေး(ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည့်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

<

Leave a Reply

Your email address will not be published.