စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)

News

စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)စကစTပ်ရင်း ၆၀၁ မှ Tပ်သားနှစ်ဦး CDM ပြုလုပ်၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေပို့သော်လည်း မသွားဘဲ PDF နှင့်အတူ ပူးပေါင်းTikeမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည်ရန်👇👇👇

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.