သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)

News

သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)သူ့ follow အများကြီးရှိတဲ့ acc ကို လိုက် hack နေကြတဲ့သူတေကိုတစ်ခွန်းထဲပြောလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းကျော်(ရုပ်သံ)ရုပ်သံကြည်ရန်???

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.