ပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေ

News

>
ပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပုလဲမြို့နယ်မှာ ကျောင်း ၁၅၀ ကျော်ဖွင့်ထားပြီးကျောင်းသူ/သား ၃၀၀၀၀ ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေ

<

Leave a Reply

Your email address will not be published.