၀င်ကြည့်ရင်းသနားမျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုခြင်တဲ့ GZ ရဲဘော်လေး၃ဦး RIP ပါဗျာ.(ရုပ်သံ)

News

၀င်ကြည့်ရင်းသနားမျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုခြင်တဲ့ GZ ရဲဘော်လေး၃ဦး RIP ပါဗျာ.(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်၀င်ကြည့်ရင်းသနားမျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုခြင်တဲ့ GZ ရဲဘော်လေး၃ဦး RIP ပါဗျာ.(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်၀င်ကြည့်ရင်းသနားမျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုခြင်တဲ့ GZ ရဲဘော်လေး၃ဦး RIP ပါဗျာ.(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်၀င်ကြည့်ရင်းသနားမျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုခြင်တဲ့ GZ ရဲဘော်လေး၃ဦး RIP ပါဗျာ.(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်၀င်ကြည့်ရင်းသနားမျက်ရည်ကြသွားစေမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုခြင်တဲ့ GZ ရဲဘော်လေး၃ဦး RIP ပါဗျာ.(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ရုပ်သံကြည့်ရန်

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.