မြင်းမူတွင် Xစ်သားများ လိုက်ပါ‌‌လသော ၁၂ဘီးကား နာနတ်သီးဆွဲ Tike ခိုက်ခံရပြီး မုန့်ဟင်းခါးပွဲရေ အရမ်းများခဲ့ (ရုပ်သံ)

News


မြင်းမူတွင် xစ်သားများ လိုက်ပါ‌‌လသော ၁၂ဘီးကား နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ခံရပြီး မုန့်ဟင်းခါးပွဲရေ အရမ်းများခဲ့ (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းမူတွင် xစ်သားများ လိုက်ပါ‌‌လသော ၁၂ဘီးကား နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ခံရပြီး မုန့်ဟင်းခါးပွဲရေ အရမ်းများခဲ့ (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းမူတွင် xစ်သားများ လိုက်ပါ‌‌လသော ၁၂ဘီးကား နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ခံရပြီး မုန့်ဟင်းခါးပွဲရေ အရမ်းများခဲ့ (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းမူတွင် xစ်သားများ လိုက်ပါ‌‌လသော ၁၂ဘီးကား နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ခံရပြီး မုန့်ဟင်းခါးပွဲရေ အရမ်းများခဲ့ (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းမူတွင် xစ်သားများ လိုက်ပါ‌‌လသော ၁၂ဘီးကား နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ခံရပြီး မုန့်ဟင်းခါးပွဲရေ အရမ်းများခဲ့ (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ရုပ်သံကြည့်ရန် 👇👇👇👇

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.