ဒီပျက်လုံးကြောင့်ကိုဇာဂနာကို Xစ်အစိုးရ ထောင်ချခဲ့တာကို(ရုပ်သံ)

News

>

ဒီပျက်လုံးကြောင့်ကိုဇာဂနာကို xစ်အစိုးရ ထောင်ချခဲ့တာကို(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ကိုဇာဂနာကို xစ်အစိုး ‌‌ေ.ာင်ချပစ်ချင် လောက်အောင် ကြောာက်တဲ့ ပြက်လုံး (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ကိုဇာဂနာကို xစ်အစိုး ‌‌ေ.ာင်ချပစ်ချင် လောက်အောင် ကြောာက်တဲ့ ပြက်လုံး (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ကိုဇာဂနာကို xစ်အစိုး ‌‌ေ.ာင်ချပစ်ချင် လောက်အောင် ကြောာက်တဲ့ ပြက်လုံး (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ကိုဇာဂနာကို xစ်အစိုး ‌‌ေ.ာင်ချပစ်ချင် လောက်အောင် ကြောာက်တဲ့ ပြက်လုံး (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ရုပ်သံကြည့်ရန် 👇👇👇👇

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.