Ye sခန်းနား ချည်းကပ်လာပါက မည်သူမဆို pyitခတ်ခွင့် ရှိသည်ဟု စကစမှ အမိန့်ထုန်ပြန် (ရုပ်သံ)

News

Ye sခန်းနား ချည်းကပ်လာပါက မည်သူမဆို pyitခတ်ခွင့် ရှိသည်ဟု စကစမှ အမိန့်ထုန်ပြန် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်Ye sခန်းနား ချည်းကပ်လာပါက မည်သူမဆို pyitခတ်ခွင့် ရှိသည်ဟု စကစမှ အမိန့်ထုန်ပြန် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်Ye sခန်းနား ချည်းကပ်လာပါက မည်သူမဆို pyitခတ်ခွင့် ရှိသည်ဟု စကစမှ အမိန့်ထုန်ပြန် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်Ye sခန်းနား ချည်းကပ်လာပါက မည်သူမဆို pyitခတ်ခွင့် ရှိသည်ဟု စကစမှ အမိန့်ထုန်ပြန် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်Ye sခန်းနား ချည်းကပ်လာပါက မည်သူမဆို pyitခတ်ခွင့် ရှိသည်ဟု စကစမှ အမိန့်ထုန်ပြန် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.