ဖုန်းဆင်းကဒ်တစ်ကဒ်လျှင် 2သောင်းနှုန်း နစက အစိုးရသတ်မှတ်လိုက်ပြီ see more.

News

ဖုန်းဆင်းကဒ်တစ်ကဒ်လျှင် 2သောင်းနှုန်း နစက အစိုးရသတ်မှတ်လိုက်ပြီ Seemoreပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအရ SIM Card ရောင်းချမှုနှင့် SIM Cardကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု အပေါ် SIM Card တစ်ကဒ်လျှင် ကျပ်ငွေ နှစ်သောင်းဖြင့် ကုန်သွယ်ခွန် တစ်ကြိမ်ထဲ ကျသင့်စေရမည်ဟုဖော်ပြထားသည်။မှတ်ချက်။ ။ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Credit

Zawgyi

ဖုန်းဆင်းကဒ္တစ္ကဒ္လျ်င် 2သောင်းနှုန်း နစက အစိုးရသတ္မတ္လြိုက်ပြီ Seemore္ပည်ထောင္စု၏အ္ခန်ကောက်ဥပေဒကို ္ပင္ဆင်သည့် ဥပေဒအရ SIM Card ရောင်းခ္မှုန်င့် SIM Cardကို

စတင်အသုံး္ပုနိုင်ရန်ဆော်င်ရက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင္မှု အေပါ် SIM Card တစ္ကဒ္လျ်င် က္ပ်ငြေ န္စ်သောင်း္ဖင့် ကု်န်သယ္ခြန် တစ်ကြိမ္ထဲ က်သ

င့်စေရမည်ဟု ဖော်္ပထားသည်။္မတ္ခ္က်။ ။္ပည်ထောင္စု၏အ္ခန်ကောက်ဥပေဒကို ္ပင္ဆင်သည့် ဥပေဒကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်္ပထား္ခင်း ္ဖစ်သည်။ဖုန်းဆင်းကဒ္တစ္ကဒ္လျ်င် 2သောင်းနှုန်း နစက အစိုးရသတ္မတ္လြိုက်ပြီ Seemore္ပည်ထောင္စု၏အ္ခန်ကောက်ဥပေဒကို ္ပင္ဆင်သည့် ဥပေဒအရ SIM Card ရောင်းခ္မှုန်င့် SIM Cardကို

စတင်အသုံး္ပုနိုင်ရန်ဆော်င်ရက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင္မှု အေပါ် SIM Card တစ္ကဒ္လျ်င် က္ပ်ငြေ န္စ်သောင်း္ဖင့် ကု်န်သယ္ခြန် တစ်ကြိမ္ထဲ က်သင့်စေရမည်

ဟု ဖော်္ပထားသည်။္မတ္ခ္က်။ ။္ပည်ထောင္စု၏အ္ခန်ကောက်ဥပေဒကို ္ပင္ဆင်သည့် ဥပေဒကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်္ပထား္ခင်း ္ဖစ်သည်။ဖုန်းဆင်းကဒ္တစ္ကဒ္လျ်င် 2သောင်းနှုန်း နစက အစိုးရသတ္မတ္လြိုက်ပြီ Seemore္ပည်ထောင္စု၏အ္ခန်ကောက်ဥပေဒကို ္ပင္ဆင်သည့် ဥပေဒအရ SIM Card ရောင်းခ္မှုန်င့် SIM Cardကို

စတင်အသုံး္ပုနိုင်ရန်ဆော်င်ရက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင္မှု အေပါ် SIM Card တစ္ကဒ္လျ်င် က္ပ်ငြေ န္စ်သောင်း္ဖင့် ကု်န်သယ္ခြန် တစ်ကြိမ္ထဲ

က်သင့်စေရမည်ဟု ဖော်္ပထားသည်။္မတ္ခ္က်။ ။္ပည်ထောင္စု၏အ္ခန်ကောက်ဥပေဒကို ္ပင္ဆင်သည့် ဥပေဒကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်္ပထား္ခင်း ္ဖစ်သည်

Crd#

Leave a Reply

Your email address will not be published.