ဝင်ကြည့်ရင်း အပျော်တွေ ကူးစက် သွားစေမဲ့ ပျဉ်းထောင်ရွာမှာ tပ်စွဲထားသော စကစများကို tike ခိုက်အောင်မြင်(ရုပ်သံ)

News


ဝင်ကြည့်ရင်း အပျော်တွေ ကူးစက် သွားစေမဲ့ ပျဉ်းထောင်ရွာမှာ tပ်စွဲထားသော စကစများကို tike ခိုက်အောင်မြင်(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ဝင်ကြည့်ရင်း အပျော်တွေ ကူးစက် သွားစေမဲ့ ပျဉ်းထောင်ရွာမှာ tပ်စွဲထားသော စကစများကို tike ခိုက်အောင်မြင်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ဝင်ကြည့်ရင်း အပျော်တွေ ကူးစက် သွားစေမဲ့ ပျဉ်းထောင်ရွာမှာ tပ်စွဲထားသော စကစများကို tike ခိုက်အောင်မြင်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ဝင်ကြည့်ရင်း အပျော်တွေ ကူးစက် သွားစေမဲ့ ပျဉ်းထောင်ရွာမှာ tပ်စွဲထားသော စကစများကို tike ခိုက်အောင်မြင်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ဝင်ကြည့်ရင်း အပျော်တွေ ကူးစက် သွားစေမဲ့ ပျဉ်းထောင်ရွာမှာ tပ်စွဲထားသော စကစများကို tike ခိုက်အောင်မြင်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.