ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ KNU tike ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သော သေ့ဘောဘိုး စခန်းသိမ်း (ရုပ်သံ)

News

ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ KNU tike ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သော သေ့ဘောဘိုး စခန်းသိမ်း (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှ်သည်ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ KNU tike ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သော သေ့ဘောဘိုး စခန်းသိမ်း (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှ်သည်ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ KNU tike ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သော သေ့ဘောဘိုး စခန်းသိမ်း (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှ်သည်ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ KNU tike ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သော သေ့ဘောဘိုး စခန်းသိမ်း (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှ်သည်ဝင်ကြည့်ရင်း ကြက်သိန်းမွှေးညှင်း ထသွားစေမဲ့ KNU tike ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သော သေ့ဘောဘိုး စခန်းသိမ်း (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှ်သည်ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

Leave a Reply

Your email address will not be published.