မြင်းခြံတွက် xစ်ကောင်စီ တပ်များ စီးနင်းလာသော မောတ်ောယာဉ်များအား CDSOM tပ်ဖွဲ့ နာနာတ်သီးခွဲ tike ခိုက်(ရုပ်သံ)

News

မြင်းခြံတွက် xစ်ကောင်စီ တပ်များ စီးနင်းလာသော မောတ်ောယာဉ်များအား CDSOM tပ်ဖွဲ့ နာနာတ်သီးခွဲ tike ခိုက်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းခြံတွက် xစ်ကောင်စီ တပ်များ စီးနင်းလာသော မောတ်ောယာဉ်များအား CDSOM tပ်ဖွဲ့ နာနာတ်သီးခွဲ tike ခိုက်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းခြံတွက် xစ်ကောင်စီ တပ်များ စီးနင်းလာသော မောတ်ောယာဉ်များအား CDSOM tပ်ဖွဲ့ နာနာတ်သီးခွဲ tike ခိုက်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းခြံတွက် xစ်ကောင်စီ တပ်များ စီးနင်းလာသော မောတ်ောယာဉ်များအား CDSOM tပ်ဖွဲ့ နာနာတ်သီးခွဲ tike ခိုက်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြင်းခြံတွက် xစ်ကောင်စီ တပ်များ စီးနင်းလာသော မောတ်ောယာဉ်များအား CDSOM tပ်ဖွဲ့ နာနာတ်သီးခွဲ tike ခိုက်(ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

Leave a Reply

Your email address will not be published.