စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက Video 

News

>

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

စခများစခန်းချရာနေရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အခါက video ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အချို့တိုက်ပွဲများအား လုံခြုံရေးအရ မထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်..

Video Player
“mep_0″ class=”mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-video-shortcode mejs-android mejs-video” tabindex=”0″ role=”application” aria-label=”Video Player”>”https://myanmarthadin.com/wp-content/uploads/2022/05/281555263_409049521127971_5445611273768186376_n.mp4?_=1″ preload=”metadata” width=”426″ height=”240″>

Leave a Reply

Your email address will not be published.