မိုးလေဝသပညာရှင် မစုစုစံရဲ့ ယနေ့မိုးခန့်မှန်းချက်

News

24/05/2022 ရကနွေ့ ဧရာဝတီတိုငွးတှငွ မိုးမှားစှာရှာသှနွးနိုငပွှီး မောတွငွ ဟိုငွးကှီး လပှတတြာငပုတော ပုသိမွ ငရုတကွောငွးဂေါရွငဂွှီကှှနွးl

ငှဆေောငခြွောငြးသာ မိုးကှီးလထနေနြိုငပြါတယြ ISSUED TIME 22 / 05 / 2022 at 6:46PM

Dust Strom သဲမုနတြိုငြး မလေ ၂၃ ရကလြ၂၄ ရကြ ၂၅ ရကနြေ့မွားတှငြ ဆောဒီအာရေးဗီးယား အီရတြ ကူဝိတြ အီရနြ ဆရေိးယား

သဲကနျဒာရဒသတှေမှော သဲမုနတြိုငြးပှငပြှငထြနထြနြ တိုကခြတနြိုငပြါတယြ


ကော့သောငွး ဘုတပွှငွးခမောကကွှီး လုံဖော ကှေးရှာ ကရသူရိ တနငွသြာရီ တညကကွှေးရှာ မှိတွ တိုရှာ

ကွကျေကာရှာ ပုလောမှို့ ဒသတှေမှော မိုးကှီးရလွှေံနိုငပြါတယြ ??

မှနပြှညနြယြ ?? သံဖှူဇရပြ ကွိုကပြိကရပျပိ အနငြးရှာ နှဈကရငြ ကလဂုတကြွှနြး လမိုငြး သောငပြှငြ လမေိုးလွှပစြီးမိုးကှိုး မိုး

ဒိုကြဦး ပှှနတြနဆြာ ညောငလြေးပငြ လမေိုးလွှပစြီးမိုးကှိုးမိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 20kA

(Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 06:05:05pm


ဆှာ ရတောရှညြ ကတေုမတီ ကွှနြးကုနြး လမေိုးလွှပစြီးမိုးကှိုး ?? Lightning: Cloud to ground, Power: 34kA

(Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 05:15:22pm

အနောကတွောငွ မုတသွုနလွသညွေ ဘငွဂြလားပငလွယအွောတွောငပွိုငွး၊ ကပပြလီပငလွယပွှငတွဈခုလုံးနှင့ွ

ရခိုငကွမွးရိုးတနွးတောငပွိုငွးတှကေို လှှမွးခှုံရောကရွှိနပှေီဖှဈပါတယွ


မှနပြှညနြယြ ရေးမှဈ မိုးကှီးရလွှေံနိုငပြါတယြ Lightning: Cloud to ground, Power: -6kA (Medium roller), Date: 22/05/2022

၂၀၂၂ မလေ ၂၄ရကနြေ့မှ ၂၈ရကနြေ့အတှငြး ရနကြုနတြိုငြး ဧရာဝတီတိုငြး ပဲခူးတိုငြး ရခိုငပြှညနြယြ မကှေးတိုငြး

နပှညေတြောြ မနျတလေးတိုငြး ရှမြးပှညနြယြ စဈကိုငြးတိုငြးတှမှော UAC 700 mbar & 850mbar (UAC) ဖှဈပေါနြိုငပြှီး မိုးတှရှောနိုငပြါတယြ

မှနပွှညနွယွ ကရငပွှညနွယွ ကယားပှညနွယွ တနငွသြာရီတိုငွးဒသတှကေတေော့ မုတသွုနမွိုးတှရှောမှာဖှဈလို့

အဆိပါရကမြွားအတှငြး မှနမြာတဈနိုငငြံလုံးမှာ မိုးရှာမယလြို့ဆိုရမညဖြှဈပါတယြ

မလေ ၂၅ရကနြေ့မှ ၂ရရကနြေ့အတှငြး ရခိုငပြှညနြယြ မကှေးတိုငြး မနျတလေးတိုငြးရှမြးပှညနြယတြောငပြိုငြးဒသတှေမှော


မိုးရှာနိုငပြါတယြ စဈကိုငြးတိုငြး ၂ရရကနြေ့မိုးရှာနိုငပြါတယြ

ရှှမေိုး ငှမေိုး ?? အနောကတြောငလြမွေားက ကွောကဆြောငတြှကှေားမှ ယူလာတဲ့ မိုးစကကြလေးတှေ တဈနိုငငြံလုံးကို

ရှာသှနြးပေးမယ့မြိုးတှလောပှနပြါပှီနောြ ၂၀၂၂လမလေ ၂၂ရကနြေ့ မှ ၂၈. ရကနြေ့အတှငြးမှာ ရနကြုနတြိုငြး ဧရာဝတီတိုငြး ပဲခူးတိုငြး

ရခိုငပြှညနြယဒြသတှေရေဲ့အပေါြ မုတသြုနလြဆှေဲတငစြနဈ UAC အထကလြဝေဲစနဈတဈခုဖှဈပေါနြိုငပြှီး အညာမှေ မိုးနညြးရပဝြနြးတှဆေီသို့

မိုးမွားခေါယြူပေးပါလိမ့မြယြ ရကဝြးရကနြီး update ခန့မြှနြးပေးနပေါမယြ Crd- စုစုစံ Su Su San


zawgyi,

24/05/2022 ရကနြေ့ ဧရာဝတီတိုငြးတှငြ မိုးမွားစှာရှာသှနြးနိုငပြှီး မောတြငြ ဟိုငြးကှီး လပှတျတာငပုတော ပုသိမြ ငရုတကြောငြးဂေါရြငဂြွီကွှနြး

ငှဆေောငျခြောငျးသာ မိုးကွီးလထေနျနိုငျပါတယျ ISSUED TIME 22/05/2022 at 6:46PM

Dust Strom သဲမုနျတိုငျး မလေ ၂၃ရကျလ၂၄ရကျ ၂၅ရကျနေ့မြားတှငျ ဆောဒီအာရေးဗီးယား အီရတျ ကူဝိတျ အီရနျ ဆရေိးယား

သဲကန်ဒာရဒသေတှမှော သဲမုနျတိုငျးပွငျပွငျထနျထနျတိုကျခတျနိုငျပါတယျ


ကော့သောငျး ဘုတျပွငျးခမောကျကွီး လုံဖော ကြေးရှာ ကရသူရိ တနငျ်သာရီ တညကျကြေးရှာ မွိတျ တိုရှာ

ကြကေ်ကာရှာ ပုလောမွို့ ဒသေတှမှော မိုးကွီးရလြှေံနိုငျပါတယျ ??

မှနျပွညျနယျ ?? သံဖွူဇရပျ ကြိုကျပိ ကရပ်ပိ အနငျးရှာ နှဈကရငျ ကလဂုတျကြှနျး လမိုငျး သောငျပွငျ လမေိုးလြှပျစီးမိုးကွိုး မိုး

ဒိုကျဦး ပွှနျတနျဆာ ညောငျလေးပငျ လမေိုးလြှပျစီးမိုးကွိုး မိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 20kA

(Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 06:05:05pm


ဆှာ ရတောရှညျ ကတေုမတီ ကြှနျးကုနျး လမေိုးလြှပျစီးမိုးကွိုး ??? Lightning: Cloud to ground, Power: 34kA

(Strong slammer), Date: 22/05/2022, Time: 05:15:22pm

အနောကတြောငမြုတသြုနလြသညြေ ဘငြျဂလားပငလြယအြောတြောငပြိုငြး၊ ကပျပလီပငလြယပြှငတြဈခုလုံးနှငြ့

ရခိုငျကမျးရိုးတနျးတောငျပိုငျးတှကေို လှှမျးခွုံရောကျရှိနပွေီဖွဈပါတယျ

မှနျပွညျနယျ ရေးမွဈ မိုးကွီးရလြှေံနိုငျပါတယျ Lightning: Cloud to ground, Power: -6kA (Medium roller), Date: 22/05/2022


၂၀၂၂ မလေ ၂၄ရကျနေ့မှ ၂၈ရကျနေ့အတှငျး ရနျကုနျတိုငျး ဧရာဝတီတိုငျး ပဲခူးတိုငျး ရခိုငျပွညျနယျ မကှေးတိုငျး

နပှညေတြောြ မနျတလေးတိုငြး ရှမြးပှညနြယစြဈကိုငြးတိုငြးတှမှော UAC 700mbar & 850mbar (UAC) ဖှဈပေါနြိုငပြှီး မိုးတှရှောနိုငပြါတယြ

မှနျပွညျနယျ ကရငျပွညျနယျ ကယားပွညျနယျ တနငျ်သာရီတိုငျးဒသေတှကေတော့ မုတျသုနျမိုးတှရှောမှာဖွဈလို့

အဆိပါရကျမြားအတှငျး မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးမှာ မိုးရှာမယျလို့ဆိုရမညျဖွဈပါတယျ

မလေ ၂၅ရကျနေ့မှ ၂ရရကျနေ့အတှငျး ရခိုငျပွညျနယျ မကှေးတိုငျး မန်တလေးတိုငျးရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးဒသေတှမှော

မိုးရှာနိုငျပါတယျ စဈကိုငျးတိုငျး ၂ရရကျနေ့မိုးရှာနိုငျပါတယျ


ရှှမေိုး ငှမေိုး ????? အနောကျတောငျလမြေားက ကြောကျဆောငျတှကွေားမှ ယူလာတဲ့ မိုးစကျကလေးတှေ တဈနိုငျငံလုံးကို

ရှာသှနြးပေးမယြ့မိုးတှလောပှနပြါပှီနောြ ၂၀၂၂လမလေ ၂၂ရကနြေ့ မှ ၂၈. ရကနြေ့အတှငြးမှာ ရနကြုနတြိုငြး ဧရာဝတီတိုငြး ပဲခူးတိုငြး

ရခိုငပြှညနြယဒြသတှေရေဲ့အပေါြ မုတသြုနလြဆှေဲတငစြနဈ UAC အထကလြဝေဲစနဈတဈခုဖှဈပေါနြိုငပြှီး အညာမှေ မိုးနညြးရပဝြနြးတှဆေီသို့

မိုးမွားခေါယြူပေးပါလိမြ့မယြ ရကဝြးရကနြီး update ခနြ့မှနြးပေးနပေါမယြ Crd- စုစုစံ Su Su San

Leave a Reply

Your email address will not be published.