“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)

News

“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


“ကျောင်းထားနေတဲ့မိဘတွေ ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနားပေးပါ” လိုပြောလာတဲ့ ထောက်ပိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကို ဇေယျာဝင်း (ရုပ်သံ)


ရုပ်သံကြည့်ရန်👇👇👇

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.