ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

News

႐ုရွား ဘဏ္မ်ားအား Swift code အသုံးျပဳခြင့္မရတာေၾကာင့္ ႐ုရွား၏ impory &export လုပ္ငန္းအမ်ားစုရပ္တန္႔သြားမယ္။

ထို႔အျပင္ ႐ုရွား၏ ျပင္ပမွာထားတဲ့ အရံေငြ ေဒၚလာ ၆၆၀ ဘီလီယံကို freeze လုပ္ေတာ့မွာျဖစ္၍ ႐ုရွား ေငြေၾကးျဖစ္တဲ့ ႐ူဘီးဟာ တန္ဖိုးၿပိဳက်မယ္။

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

႐ူဘီးေငြတန္ဖိုးၿပိဳက်မယ္ဆိုရင္ ႐ုရွားမွာ import လုပ္ရတဲ့ ကုန္ေတြ ပစၥည္းေစ်းတက္မယ္ဆိုပါတယ္။ ဒါတ္ုရင္႐ုရွားေတြဟာ

ဘဏ္ကေငြေတြအကုန္ျပန္ထုတ္ၾကမွာျဖစ္၍ ဘဏ္တခ်ိဳ႕ဒုကၡေရာက္ႏိုင္တယ္။ အခန္႔အသင့္ရင္ၿပိဳက်ႏိုင္တယ္ဆိုတယ္။

ထို႔အျပင္႐ုရွားဗဟိုဘဏ္မွာစုထားတဲ့ အရံေ႐ႊ ေတြကို ထုတ္ေရာင္းဖို႔လည္း swift code ျဖင့္ေပးေခ်တာေတြလိုတာျဖစ္၍ ႐ုရွားဟာ သူ႔ေငြေၾကးကိုက်ားကန္ေပးဖို႔ခက္မယ္ဆိုပါတယ္။
ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ထို႔အတြက္ ႐ုရွားမွာ financial problem ျဖစ္မယ္ဆ္ိုတယ္ ဒါကေတာ့ ႐ုရွားအေပၚခ်မွတ္ထားတဲ့ financial sanctions ေတြႏွင့္

ပက္သက္၍ ႐ုရွား မွာ ဘာျဖစ္ႏိူင္တယ္ဆိုတာ ကို ႏိုင္ငံတကာက ဘ႑ာေရးကြၽမ္းက်င္သူေတြသုံးသပ္တာ ထဲက ေကာက္ႏွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခုက ႐ုရွားဟာကမာၻႏွင့္ဆက္စပ္ေနတဲ့အင္အားႀကီး တိုင္းျပည္ျဖစ္ပါတယ္။
ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….
ထို႔အတြက္ ယခု swift code အသုံးျပဳခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းခံရတဲ့ ႐ုရွားဘဏ္ေတြ၏ အဓိက investers ေတြဟာ အေနာက္တိိုင္းက သူေဌးေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဥေရာပတိုက္ဟာ ယေန႔အခ်္န္မွာ

႐ုရွား၏ gas ကိုမွီခိုေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကယ္၍စစ္ပြဲဟာေနာက္ ၁၀ရက္ အတြင္းဘယ္သူအႏိုင္အရႉံးဆိုတာအေပၚရင္ ဥေရာပ၏ financial center ေတြလည္း ကေမာက္ကမျဖစ္ၿပီဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လာမည့္တနလာ္ေန႔မွာ ႐ုရွားမွာ ဘဏ္ေတြမၿပိဳက်ေအာင္ထိန္းႏိုင္ရင္ေတာင္ ေနာက္ ၁၅ရက္ေလာက္မွာ ႐ုရွားဟာ ဥေရာပ၏ ဘ႑ာေရးပ်က္ကပ္ႏွင့္အတူ ႐ုရွားဟာ ထပ္အထိနာမယ္ဆိုရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာျဖစ္လို႔
ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….
ဥေရာပဟာ သူတို႔အထိနာမည္မွန္းသိရဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားကို ေဆာ္ရသလဲဆိုရင္ အကယ္၍ ယခုအတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ ပူတင္ဟာ ဥေရာပကို က်ဴးေက်ာ္လာမည္ဟုယူဆ၍ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႐ုရွား၏ war machine ကို အေထာက္အပံျဖစ္ေနတဲ့ ႐ုရွား၏ ဘ႑ာေရးစင္တာကို အရင္ၿဖိဳခ်ၿပီး စစ္ကိုတားေနရတယ္ဆိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနတဲ့ အာရွေကာဘာျဖစ္ႏိူင္သလဲ။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကဆိုတာ ကမာၻ၏

ဘ႑ာေရးစင္တာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကားမွာ တခုခုျဖစ္ရင္ တကမာၻလုံးအထိနာတတ္ပါတယ္။ Financial system အေတာ္က်န္းမာတဲ့တိုင္းျပည္ေတြသာ အထိနာမႈသက္သာတာပါ။
ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….
ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္စနစ္အရမ္းေကာင္းတဲ့တိုင္းျပည္ကလြဲရင္ က်န္တစ္ကမာၻလုံးဟာ ဥေရာပမွာ ရထားႏွစ္စင္း ၿပိဳင္တိုက္ၾကတဲ့ အရွိန္ေၾကာင့္ အားလူံးအထိနာသြားၿပီဆိုရမွာပါ။ ကမာၻတဝွမ္းမွ ပညာရွင္မ်ား၏ သုံးသပ္မႈကိုေကာက္ႏွတ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ား စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းၾကပါေစ။ (ျမန္မာျပည္အေရးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဘ႑ာေရးျပႆနာမတက္ခင္ကတည္းက

ကိုယ့္ဆီက ဘဏ္ေတြသိပ္ၿပီးလည္ပတ္ႏိုင္တာမဟုတ္၍ အဆိုးကိုအဆိုးထပ္တာျဖစ္၍ သိပ္ၿပီးမစဥ္းစားေတာ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္ႏိူင္သလဲဆိုတာ မိမိသာမိမိ ျဖည့္ေတြးပါေတာ့။)
ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….

ယူကရိန္း ႐ုရွား အေရးေၾကာင့္ ယေန႔ တနလာ္ေန႔ က စၿပီး ကမာၻမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့ အျဖစ္ဆိုးမ်ား….
crd- ၾဆာျမတ္ေမာ္

Leave a Reply

Your email address will not be published.